ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับบริการและติดต่อหน่วยงานบริการการนำเข้าส่งออกทั่วประเทศ  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับบริการและติดต่อหน่วยงานบริการการนำเข้าส่งออกทั่วประเทศ
  หน่วยงาน
  ช่องทางการติดต่อ
  เบอร์ติดต่อ 1
  เบอร์ติดต่อ 2
  เบอร์ติดต่อ 3
  กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
  0 2579 0600 ต่อ 2107
  02 579 3614 ต่อ 0 หรือ 103
   
  กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและ ปัจจัยการผลิต
  0 2562 0600-15 ต่อ 2121
   
   
  กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
  0 2561 1562
  0 2561 1562 ต่อ 1109
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)
  0 5377 7504
   
   
  ด่านตรวจประมงเชียงใหม่
  0 5377 7504
   
   
  ด่านตรวจประมงตาก
  0 5556 3391
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย)
  0 4246 7307
   
   
  ด่านตรวจประมงนครพนม
  0 4253 0635
  06 3474 4641
   
  ด่านตรวจประมงมุกดาหาร
  0 4267 4132
   
   
  ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี
  0 4525 1858
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
  0 2671 8794
  09 8984 9701
   
  ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
  0 2535 1474
   
   
  ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  0 2134 0720
  0 2134 0726
   
  ด่านตรวจประมงลาดกระบัง
  0 2360 9112
   
   
  ด่านตรวจประมงชลบุรี
  0 3840 9356
  06 2060 1775
  09 7026 3148
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)
  0 3723 1074
  09 2223 4277
   
  ด่านตรวจประมงจันทบุรี
  0 3949 9341
   
   
  ด่านตรวจประมงตราด
  0 3958 8136
   
   
  ด่านตรวจประมงระยอง
  0 3801 6303
   
   
  ด่านตรวจประมงสุรินทร์
  0 4455 9088
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)
  0 3442 2067
  0 3442 2643
   
  ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
  06 2875 1468
   
   
  ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
  0 3475 6621
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
  0 3290 6099
   
   
  ด่านตรวจประมงชุมพร
  0 7752 2003
   
   
  ด่านตรวจประมงเพชรบุรี
  0 3248 3066
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 7 (สุราษฎร์ธานี)
  0 7792 2551
   
   
  ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
  0 7546 6915
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา)
  0 7432 1945-6
   
   
  ด่านตรวจประมงนราธิวาส
  0 7358 1000
   
   
  ด่านตรวจประมงปัตตานี
  0 7341 4338
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)
  0 7474 0695
  06 1173 1888
   
  ด่านตรวจประมงกระบี่
  0 7561 2554
   
   
  ด่านตรวจประมงตรัง
  0 7525 2004
   
   
  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา)
  0 7645 3336
   
   
  ด่านตรวจประมงภูเก็ต
  09 6195 4402
  0 7635 1010
   
  ด่านตรวจประมงระนอง
  0 7781 6330