ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับบริการและติดต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับบริการและติดต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
  ที่
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30