แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-05-27) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ |  8    (2022-05-26) จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) |  1    (2022-05-23) จัดนิทรรศการในงาน The Story of Native Ornamental Fish in Thailand ๒๐๒๒ จำนวน ๑ งาน |  8    (2022-05-20) โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย |  19    (2022-05-20) โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย |  14    (2022-05-11) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดพังงา |  19    (2022-05-09) ปรับปรุงอาคารคลีนิกโรคสัตว์น้ำ |  5    (2022-05-05) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ |  11    (2022-05-03) พัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในบ่อกระชังบก |  24    (2022-05-03) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง |  20    (2022-04-27) ปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี |  9    (2022-04-27) วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ |  24    (2022-04-20) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน |  15    (2022-04-20) วัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ |  30    (2022-04-18) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี |  11    (2022-04-11) จัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD |  13    (2022-04-07) จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด |  15    (2022-04-01) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ |  25    (2022-03-31) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย |  25    (2022-03-23) จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ |  21    (2022-03-14) จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจังหวัดสกลนคร |  47    (2022-03-14) จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ |  27    (2022-03-10) จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 |  22    (2022-03-02) จ้างเหมาบริการตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Certified) (ฟาร์มใหม่/ต่ออายุ) ตามโครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีแล |  23    (2022-02-15) วัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2565 |  54    (2022-02-14) จ้างเหมาบริการจัดงานประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นอกเขตพื้นที่ จำนวน 1 รายการ |  24    (2022-02-14) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-1065 กทม. |  22    (2022-02-14) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กฉ-3158 กทม. |  21    (2022-02-11) โครงการสูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2565 |  31    (2022-02-11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2565 |  32

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900