แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-12-06) จ้างเหมาตรวจรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) จำนวน 100 ฟาร์ม โค |  7    (2022-12-02) จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ |  2    (2022-12-01) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง |  4    (2022-12-01) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  7    (2022-12-01) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ |  4    (2022-11-29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  6    (2022-11-29) ซื้อปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล |  8    (2022-11-28) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ |  10    (2022-11-28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  5    (2022-11-25) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  5    (2022-11-24) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร |  9    (2022-11-23) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเ |  7    (2022-11-22) เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม ขนาดท่อ 2 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง |  7    (2022-11-21) เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว |  7    (2022-11-21) เช่าอาคารพาณิชย์ (สิชล) |  7    (2022-11-21) เช่าอาคารพาณิชย์ (ขนอม) |  6    (2022-11-18) ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลาทะเล จำนวน ๑๘๐ กระสอบ, อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน จำนวน ๑๒ ลัง และอาร์ทีเมีย จำนวน ๓๕ โหล |  12    (2022-11-18) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  9    (2022-11-18) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  11    (2022-11-18) จัดจ้างถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ |  9    (2022-11-17) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดท่อ 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง |  8    (2022-11-17) ตู้เย็น ขนาด 13 คิว จำนวน 1 ตู้ |  7    (2022-11-17) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒานเกษตรทฤษฎีใหม่ |  10    (2022-11-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ |  15    (2022-11-10) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  20    (2022-11-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  14    (2022-11-08) จ้างเหมาบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP |  20    (2022-11-07) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ |  16    (2022-11-07) จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ |  10    (2022-11-04) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ |  12

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900