แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-03-02) การปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน    (2021-03-01) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ    (2021-03-01) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน |  2    (2021-03-01) วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ |  1    (2021-03-01) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ (ส่วนที่ ๒)    (2021-03-01) วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ |  3    (2021-03-01) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ    (2021-03-01) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    (2021-03-01) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    (2021-03-01) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ |  1    (2021-03-01) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  1    (2021-02-25) เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ |  2    (2021-02-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  6    (2021-02-22) โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้ |  7    (2021-02-22) เหมาบริการเพื่อจัดทำรางสำหรับปล่อยลูกพันธุ์ปลา |  4    (2021-02-22) จัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง |  6    (2021-02-22) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2564 |  6    (2021-02-19) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  4    (2021-02-18) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  5    (2021-02-18) จ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 3 ไร่ 3 บ่อ เป็นระบบเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน |  5    (2021-02-18) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตปลาดุกปลอดภัย |  6    (2021-02-17) จัดซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุ/อุปกรณ์สร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน ประเภทซั้ง 2 รายการ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ |  6    (2021-02-16) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีคัดเลือก |  6    (2021-02-15) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  9    (2021-02-11) ซ่อมแซมอาคารเรือนประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี |  12    (2021-02-11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  10    (2021-02-10) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  10    (2021-02-09) ปรับปรุงอาคารเรือนประทับสมเด็จพระศรีนัครินทราบรมราชชนนี |  6    (2021-02-09) จ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 3 ไร่ 3 บ่อ เป็นระบบเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน |  6    (2021-02-08) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ เครื่อง |  8

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900