แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-11-25) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  6    (2021-11-25) วัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ |  10    (2021-11-25) มหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี |  5    (2021-11-18) โครงการศูนย์เรียนรู้่การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  19    (2021-11-18) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ยั่ |  5    (2021-11-17) จัดจ้างซ่อมแซมสระกระต่าย 1 และ 2 |  8    (2021-11-11) จ้างเหมาตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Cervilance) เพื่อให้ยังคงรักษามาตรฐานตามกำหนด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง |  14    (2021-11-05) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร |  20    (2021-11-05) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  40    (2021-11-03) โครงการ SMART FISHERMAN (จัดซื้อวัสดุการเกษตร) |  40    (2021-11-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) |  13    (2021-10-29) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ |  22    (2021-10-29) เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง |  11    (2021-10-29) จัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |  11    (2021-10-27) เช่าอาคารสำนักงานด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช |  11    (2021-10-27) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ |  26    (2021-10-27) เครื่องสูบน้ำ สแตนเลส แบบหอยโข่ง ขนาดท่อ 3 นิ้ว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  13    (2021-10-26) ครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ |  20    (2021-10-26) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ |  41    (2021-10-25) จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 7 บ่อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ |  20    (2021-10-25) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอทพร้อมอุปกรณ์ |  16    (2021-10-25) เช่าอาคารสำนักงานด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช |  16    (2021-10-25) เช่าอาคารสำนักงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม |  15    (2021-10-21) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร |  40    (2021-10-20) ตู้ควบคุมสตาร์ทมอเตอร์ขนาด 5แรง |  20    (2021-10-15) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |  26    (2021-10-12) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Doble beam UV-Vis Spectrophotometer) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด |  24    (2021-10-12) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) |  46    (2021-10-11) จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk |  27    (2021-10-11) จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ |  32

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900