แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-07-02) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  3    (2020-07-01) จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระบบการตรวจสอบตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า(PSM) ภายใต้การเชื่อมโย |  2    (2020-07-01) โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  5    (2020-07-01) ซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางเคมี LC MSMS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2020-07-01) ซื้อปัจจัยการผลิตด้านการประมง โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ (กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งพ |  6    (2020-07-01) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ |  7    (2020-07-01) วัสดุเชื้อเพลิง |  4    (2020-07-01) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ |  5    (2020-06-30) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพ |  7    (2020-06-29) จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 ชุดรายการ |  6    (2020-06-26) เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงขนอม (กค.-กย.63) |  4    (2020-06-23) วัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น |  6    (2020-06-22) ซื้อวัสดุการเกษตร |  10    (2020-06-19) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  4    (2020-06-19) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ |  5    (2020-06-19) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  5    (2020-06-19) วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  5    (2020-06-17) โครงการ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตกุ้งทะเลคุณภาพในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเลและฟื้นฟูคุณภาพดินและ |  7    (2020-06-17) โครงการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในผลผลิตกุ้งทะเล ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ |  8    (2020-06-17) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี(ต่อยอด ปี 2563) |  7    (2020-06-16) โครงการ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตกุ้งทะเลคุณภาพในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเลและฟื้นฟูคุณภาพดินและ |  8    (2020-06-11) วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  12    (2020-06-10) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ |  9    (2020-06-10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  8    (2020-06-08) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สร้างมูลค่า กิจกรรมหลัก พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อย  |  12    (2020-06-08) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  12    (2020-06-05) โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ และปัจจัยการผลิต กิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้และคงไ |  10    (2020-06-04) วัสดุเชื้อเพลิง |  10    (2020-06-04) จัดจ้างชยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับหน่วยอนุรักษ ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี |  12    (2020-06-04) จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ (ก่อน-หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ) |  10

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900