แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-13) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  6    (2021-05-06) จัดซื้อหนังสืออธิบายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1500 เล่ม |  11    (2021-05-05) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ |  6    (2021-05-05) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  14    (2021-05-03) วัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ |  7    (2021-05-03) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  14    (2021-04-29) ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  13    (2021-04-29) วัสดุการเกษตรด้านการประมง 10 รายการ |  13    (2021-04-28) จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพก |  16    (2021-04-28) จัดซื้อพันธุ์กุ้งกร้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน |  10    (2021-04-28) กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต(Kalasin Green Market) ยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย |  9    (2021-04-27) วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  15    (2021-04-27) วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  15    (2021-04-26) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) |  16    (2021-04-26) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมฟื้นฟูทร |  19    (2021-04-26) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ  |  13    (2021-04-26) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 |  19    (2021-04-26) โครงการบ่อเลี้ยงปลาใต้โรงเรือนผัก ชุดโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน |  11    (2021-04-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  12    (2021-04-22) เช่าอาคารสำนักงานด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช |  14    (2021-04-16) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร จำนวน ๓ กิจกรรม |  21    (2021-04-16) ซ่อมแซมรถยนต์ กจ 1776 อุบลราชธานี |  16    (2021-04-16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  14    (2021-04-07) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  16    (2021-04-07) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  15    (2021-04-07) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  13    (2021-04-07) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |  14    (2021-04-05) วัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ |  19    (2021-04-02) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  15    (2021-04-02) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  16

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900