แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-04-11) จัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD |  18    (2022-04-07) จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด |  19    (2022-04-01) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ |  30    (2022-03-31) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย |  82    (2022-03-23) จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ |  25    (2022-03-14) จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจังหวัดสกลนคร |  85    (2022-03-14) จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ |  64    (2022-03-10) จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 |  26    (2022-03-02) จ้างเหมาบริการตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Certified) (ฟาร์มใหม่/ต่ออายุ) ตามโครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีแล |  26    (2022-02-15) วัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2565 |  87    (2022-02-14) จ้างเหมาบริการจัดงานประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นอกเขตพื้นที่ จำนวน 1 รายการ |  27    (2022-02-14) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-1065 กทม. |  24    (2022-02-14) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กฉ-3158 กทม. |  24    (2022-02-11) โครงการสูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2565 |  37    (2022-02-11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2565 |  36    (2022-02-11) จ้างเหมาบริการตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Surveillance)(ฟาร์มตรวจติดตาม) เพื่อการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน  |  31    (2022-02-10) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ |  33    (2022-02-10) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  40    (2022-02-09) โครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนการทวนสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต |  26    (2022-02-04) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 2 ลำ |  55    (2022-01-31) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง |  54    (2022-01-24) จัดจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า |  26    (2022-01-24) จัดจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า |  27    (2022-01-24) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  31    (2022-01-24) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  42    (2022-01-21) จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๒ รายการ |  33    (2022-01-20) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  34    (2022-01-19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  30    (2022-01-18) โครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนการทวนสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต |  38    (2022-01-18) โครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต |  37

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900