ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-27) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บฉ-๔๘๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20039) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20038) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ญร 9164 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างพิมพ์แผ่นพับแนวทางปฏิบัติสำหรับร้ายขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-1065 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๔๗ รายการ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุน้ำมันเขื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (LC-MS/MS ยี่ห้อ Waters) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายของศูนย์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900