ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวม 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-05-19) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ ๑๓๙๘ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2020-05-19) จ้างเหมาบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตู้ปราศจากเชื่อ (Biosafety Cabinet) จำนวน 3 เครื่อง รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพ |  2    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-05-19) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-05-19) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-05-18) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-05-18) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-18) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก |  1    (2020-05-18) จ้างจ้างเหมาบริการ-เช็คระยะฯ การใช้งาน และซ่อมอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชล-๕๐๕๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-05-18) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ รถยก (Folk Lift) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๙-๐๐๐๑๒-๐๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ    (2020-05-18) จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (กธ-๘๖๕๑) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๑๐๖๓-๐    (2020-05-18) จ้างทำตัวอักษรหน้าป้ายประจำศูนย์ ฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-05-18) จ้างวิเคราะห์อาหารทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-18) จ้างวิเคราะห์อาหารทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-18) จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900