ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-14) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด ๑๐ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ของงานแบคทีเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กิจกรรม เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ โดยวิธีเฉ |  3    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ ของงานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-14) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis และ Deiornize) .พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะ |  3    (2021-05-14) จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-๔๐๑๔ สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๗๙๕-๙๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-14) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลากินพืช) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และระบบไฟฟ้ารถยนต์ราชการ ทะเบียน พร-8762 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-05-13) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้ออาหารปลากินพืชขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจตัวอย่างหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ (Mercury (Hg)/ Organophosphate group) จำนวน 11 ตัวอย่าง โดยวิธี |  7    (2021-05-13) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) จ้างเหมาบริการซ่อมบ่ออนุบาลลูกกุ้งทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900