ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-12-01) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-01) จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-01) จ้างเหมาบริการตรวจสารตกค้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-12-01) จ้างเหมาบำรุงรักษาสมรรถนะ (Performance maintenance) เครื่อง HPLC จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-01) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-01) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-12-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง โดยว |  5    (2021-11-30) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าอาหารสัตว์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-11-30) จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-30) จ้างเหมางานตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-30) จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๐๔-๐๐๑๑๑-๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-30) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-30) ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-30) จ้างจัดพิมพ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-30) ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาช่อนทะเลสำหรับใช้ในโครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริโภคปลาช่อนทะเลเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่าง |  2    (2021-11-30) จ้างทำป้ายไวนิล อคิลิค สติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-29) ซื้อwater , Molecular Biology Grade,1000 ml. จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-11-29) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900