ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-20) จ้างเหมาตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-20) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ 3561 สมุทรปราการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-03-20) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-17) ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์ ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยว |  4    (2023-03-17) จ้างซ่อมบำรุงเทรลเลอร์เรือตรวจประมง ย. 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-17) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ปลาดุกลำพันคืนถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-17) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-17) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ /ดีดี พาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-03-17) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-17) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-17) จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-17) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ ?กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างมูลค่าในพื้นที่ |  6    (2023-03-17) จ้างเหมาบริการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-17) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-17) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-17) วัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ |  6    (2023-03-17) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภ |  4    (2023-03-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาด |  10    (2023-03-16) จ้างจ้างเหมาทำกระโจมปลาและค่าจ้างเหมาประกอบพร้อมวางซั้งกอ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-16) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้บ่ม บี โอ ดี (Incubator) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-16) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-16) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-03-16) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900