ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-02-24) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-02-24) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-02-24) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทสติกเกอร์ติดแผ่นอะคริลิค ขนาด 60X80 เซนติเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมชุดอุปกรณ์ดำน้ำ (กพล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 7638 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างสอบเทียบ ตรวจเช็คเครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ จำนวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจา |  2    (2021-02-23) จ้างเหมางานตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำและตรวจรับรองฟาร์มฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-23) จ้างเหมารถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อขอจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำวนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตปลาดุกปลอดภัย วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ชนิด GC/MS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างค่าธรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ มี 97 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างทำปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 45 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างสังเคราะห์สี Fluorescent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นก.5614 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900