การขอ/ต่ออายุใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย    ติดต่อ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ
    กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)


    โทร. 02-940-6818
    นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี
    โทร. 08 9703 7449