ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-09-30) จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-09-30) จ้างเหมาบริการค่าตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามห |  5    (2022-09-30) จ้างเหมาบริการจัดทำสมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 240 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-09-30) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศร |  5    (2022-09-30) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และป้ายโลหะ ในโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐก |  4    (2022-09-30) จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-09-30) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-09-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-09-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ในโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจ |  6    (2022-09-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-09-30) ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-09-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-09-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-09-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-09-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-09-30) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกร |  3    (2022-09-30) จ้างจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก    (2022-09-30) จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-09-30) จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) จ้างเหมาค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ? กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) เช่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-30) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-09-30) เช่าบริการระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นของห้อง Data Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-09-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-29) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-09-29) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900