ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-07-02) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2020-07-01) ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยวิธีประกว |  2    (2020-06-16) ประกวดราคาซื้อพันธ์ุกุ้งก้ามกราม ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 1,000,000 ตัว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สร้างมูลค |  14    (2020-06-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2020-06-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  19    (2020-06-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  20    (2020-06-11) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2020-06-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  24    (2020-05-20) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  19    (2020-05-20) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา |  27    (2020-05-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  23    (2020-05-08) ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำน |  20    (2020-04-28) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๙๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  46    (2020-04-23) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  50    (2020-04-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2020-04-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  57    (2020-04-22) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้ำ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกว |  43    (2020-04-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพระตำหนักกว๊านพะเยา หลังที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  40    (2020-04-21) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2020-04-15) ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง |  37    (2020-04-14) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2020-04-13) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ ภายใต้ |  27    (2020-04-13) ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง |  28    (2020-04-09) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  32    (2020-04-09) จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปอา |  35    (2020-04-08) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  89    (2020-04-08) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  38    (2020-04-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาปลากดแก้วคุณภาพสูง ก่อสร้างโรงเพาะฟักพร้อมระบบบ่ออนุบาล และบ่อไรแดง ด้วยวิธ |  110    (2020-04-01) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ ภาย |  46    (2020-03-31) ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  44

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900