ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-07) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน กิจกรรมบ่อเลี้ |  10    (2021-04-26) ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเพื่อใช |  15    (2021-04-20) ประกวดราคาจ้างจ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการเ |  13    (2021-04-16) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  24    (2021-04-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2021-04-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถใน |  12    (2021-04-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน ประเภทซั้ง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท |  9    (2021-04-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2021-04-02) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  12    (2021-04-01) ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2021-03-16) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2021-03-10) ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  |  33    (2021-03-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ (ส่วนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |  28    (2021-03-08) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตส |  27    (2021-02-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 3 ไร่ 3 บ่อ เป็นระบบเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดรา |  24    (2021-02-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  29    (2021-02-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ |  41    (2021-02-16) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  30    (2021-02-11) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรือนประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  30    (2021-02-09) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐาน GAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  42    (2021-02-08) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ |  36    (2021-02-05) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  30    (2021-02-05) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนของเครื่องมือลอบปูม้าแบบพับได้ในพื้นที่จ |  45    (2021-02-04) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  35    (2021-01-28) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประก |  28    (2020-12-17) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ |  39    (2020-12-16) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงพร้อมปั๊มดูดสารละลาย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |  36    (2020-12-15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบ่อกลางแจ้ง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  34    (2020-12-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36    (2020-12-15) ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต |  39

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900