ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-10-07) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง |  133    (2021-10-06) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอ่าน Microstrip Reader สำหรับตรวจยาปฏิชีวนะโดยหลักการ ELISA จำนวน 3 เครื |  121    (2021-10-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  125    (2021-09-30) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  109    (2021-09-30) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำและวางซั้งกอ โครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  111    (2021-09-29) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตรในพื้นที่ คทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  83    (2021-09-29) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำ |  108    (2021-09-28) ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะหนักด้วยเทคนิค AA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  126    (2021-09-28) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  97    (2021-09-22) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  110    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำทะเล ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ และปรับปรุงถนน คสล. และทางเชื่อมบ้านพั |  82    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  114    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงเพาะฟัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  88    (2021-09-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วย |  101    (2021-09-14) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ตัน พร้อมโครงหลังคา จำนวน 16 บ่อ ตำบลสิชล อำเภอสิชล จัง |  119    (2021-09-14) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ แฝด 4 ครอบครัว ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  86    (2021-09-13) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  108    (2021-09-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  93    (2021-09-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค |  90    (2021-09-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  114    (2021-09-07) ประกวดราคาจ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 13 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 30 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลส |  117    (2021-09-07) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  67    (2021-09-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง ขนาด ๘ x ๒๐ เมตร พร้อนลานปุ๋ย คศล. จำนวน ๑ โรง ด้วยวิธีประกวดราคา |  110    (2021-09-03) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัต |  100    (2021-09-03) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประ |  110    (2021-09-01) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  91    (2021-08-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ ด้วยวิธีประกวดราคา |  87    (2021-08-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินเป็นผนัง คสล. ขนาด 1,200 ตารางเมตร จำนวน 12 บ่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จัง |  85    (2021-08-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ประทับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวิธีประก |  80    (2021-08-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๑๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  128

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900