จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-05-20) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย |  2    (2022-05-20) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา (ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บท ๔๗๙ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๑๐๗-๐๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธ |  1    (2022-05-20) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ ขนาด 5.5 แรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-20) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-20) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-20) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-20) โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย |  2    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-20) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ 7852 เพชรบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-19) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-19) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-05-19) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-19) จ้างซ่อมรถยนต์ ศจ 1066 กรุเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900