จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างจ้างพิมพ์หนังสือ แผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต    (2021-01-27) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บฉ-๔๘๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20039) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20038) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ญร 9164 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างพิมพ์แผ่นพับแนวทางปฏิบัติสำหรับร้ายขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  2    (2021-01-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900