จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-07-08) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องสำรองไฟฟ้าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโป |  7    (2020-07-08) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ 01-028-00262-00 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 ชุด มี 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้ออาหารปลาทะเล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) จ้างเหมาบริการจัดทำกล่ำ(ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ) ณ หมู่.๙ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ รายการ |  1    (2020-07-08) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2020-07-08) จ้างบริการเครื่องนับลูกสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 2715 งบSmart โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อการแปรรูปปลาตะเพียนขาวเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะ |  3    (2020-07-03) จ้างจัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสด) ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-03) จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-03) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ 1087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-07-03) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900