จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-12-08) จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่าง จำนวน 2 รายการ มี 34 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-12-08) ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ กต. ๕๕๐๗ สระบุรี ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเ    (2021-12-08) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-12-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-12-08) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร (ท่่อ,ข้อต่อ,ดอกสว่าน ฯลฯ 23 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาดุกโต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาดุกโต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๑๒ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-08) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-08) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-12-07) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือประมง ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-07) จ้างเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-12-07) จ้างซ่อมแซมปั๊มลม ขนาด ๓ แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓-๐๐๒-๐๐๓๘๔-๐๐ และ มอเตอร์เครื่องเป่าอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓-๐๓๔-๐๐๐๗๔ |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900