จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร(ปูนขาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนรางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) จ้างเหมาบริการโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค.6762 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-05) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๑๖ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องถ่ายภาพเจล หมายเลขครุภัณฑ์ ศสส.61-231-18030030001-331001-001-02 จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ  |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจั |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-05) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-05) ซื้อจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ยี่ห้อ เมอร์คิวรี่ สำหรับใช้กับเรือตรวจประมงทะเล ๓๒๕, ๒๒๕, ๓๒๖, ๒๐๙, ๓๒๒, ๒๐๔ จำนวน 49 รายก |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900