จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-02-01) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-02-01) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-02-01) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โครงการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฟาร์มสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรี โดยว |  1    (2023-02-01) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-02-01) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-01-31) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-01-31) จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  1    (2023-01-31) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  2    (2023-01-31) วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ |  1    (2023-01-31) วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ |  2    (2023-01-31) จ้างซ่อมแซมเเละบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-01-31) จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-01-31) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-01-31) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-01-31) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 บ่อ พร้อมหลังคาคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  1    (2023-01-31) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2023-01-31) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2023-01-31) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2023-01-31) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-01-31) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-01-31) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-01-31) จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 1 คัน (หมายเลขทะเบียน ขก.1519) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900