จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-16) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-16) จ้างทำถุงเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-16) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-03-15) จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๒๕๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-15) จ้างซ่อมตู้ควบคุมความร้อนสูงมีขนาดความจุภายในเครื่องไม่ต่ำกว่า ๒๕๖ ลิตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) ซื้อวัดสุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-15) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-15) จ้างซ่อมบ้านพักประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-15) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนว ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-03-14) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาประมงจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-14) จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง MERCURY FIMS ๔๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๒-๐๐๖๓๔-๐๐ Sap ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๖๖๙ MERCUR |  4    (2023-03-14) จ้างเหมาบริการงานสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-14) ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-14) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-14) จ้างงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ |  5    (2023-03-14) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 1395 สงขลา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-14) จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กธ 7492 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900