จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-05) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-05) จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-05) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของงานแบคทีเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อนำมาใช้งานธุรการสำนักงาน ของศูนย์ฯ เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีเ |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อนำมาใช้งานธุรการสำนักงาน ของศูนย์ฯ เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีเ |  1    (2021-05-05) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อนำมาใช้งานธุรการสำนักงาน ของศูนย์ฯ เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีเ |  1    (2021-05-05) ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจติดตามฟาร์มและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยภาคเอกชนตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ด้วยวิธี |  5    (2021-05-04) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-04) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-03) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปั่นความเร็วสูง(04-010-0013200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-03) ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอัน |  2    (2021-05-03) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-03) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (20078) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-03) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20079) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-03) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-05-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-03) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-03) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-03) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อนำมาใช้งานธุรการสำนักงาน ของศูนย์ฯ เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีเ |  1    (2021-05-03) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-03) จ้างจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900