จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-02-01) จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล (นางสาวจำเรียง มีเเย้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 ขณ 4617 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-02-01) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน อล 3079 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) จ้างสอบเทียบเครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-02-01) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-02-01) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๘ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-02-01) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โครงการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฟาร์มสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรี โดยว |  4    (2023-02-01) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-02-01) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-02-01) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  13    (2023-02-01) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารในกระเพาะสัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  15    (2023-02-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-02-01) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2023-02-01) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-02-01) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-02-01) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-02-01) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-02-01) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-02-01) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900