จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-05-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-05-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-05-19) จ้างซ่อมแซมตู้จัดแสดงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-19) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-05-19) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางดำเนินงานโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภ |  10    (2023-05-19) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางดำเนินงานโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภ |  8    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-19) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-19) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-05-19) จ้างจ้างเหมาบริการย้าย ติดตั้ง ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๒๖,๑๑๐.๖๗ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๑๕-๐ |  8    (2023-05-19) ซื้อวัสดุสำนักงาน พัดลมดูดอากาศ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2023-05-19) ซื้อวัสสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-19) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-19) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2023-05-19) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับ |  22    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลาทะเล จำนวน ๗๐ กระสอบ อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน จำนวน ๒ ลัง และอาร์ทีเมีย จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีคั |  6    (2023-05-19) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-19) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กบ 399 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-01079-00 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเ |  6    (2023-05-19) จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-19) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ อาหารปลาดุกเล็ก อาหารปลาดุกกลาง อาหารปลาดุกใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2023-05-19) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-19) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900