จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-05-19) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-19) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-19) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-19) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2023-05-18) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-05-18) จ้างจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-18) จ้างจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-18) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-05-18) จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ครบกำหนด 80,000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน ขล 930 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 64-029-11020010011-195003-0 |  5    (2023-05-18) จ้างพิมพ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-18) จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-05-18) จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งประมงหอยแครง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-18) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-18) เช่าสถานที่และเต็นท์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)  |  4    (2023-05-18) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ - 1830 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900