แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-12-15) วัสดุการเกษตรพร้อมจัดวาง 2 รายการ |  18    (2020-12-14) ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  19    (2020-12-07) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง |  17    (2020-12-07) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  15    (2020-12-07) ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ |  18    (2020-12-07) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  14    (2020-12-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  17    (2020-12-07) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ย-7287 กทม. |  14    (2020-12-03) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  17    (2020-12-03) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  18    (2020-12-02) จ้างจัดงานมหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี |  15    (2020-12-02) จ้างเหมาบริการทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |  15    (2020-12-01) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  19    (2020-11-27) จ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) (นอกน่านน้ำและกรมเจ้าท่า) |  29    (2020-11-27) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ |  23    (2020-11-25) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  24    (2020-11-25) โครงการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด |  22    (2020-11-25) จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภา |  25    (2020-11-24) จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารกองตรวจการประมง |  24    (2020-11-24) วัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ |  27    (2020-11-18) เช่าอาคารสำนักงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม |  21    (2020-11-18) เช่าอาคารสำนักงานด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช |  22    (2020-11-18) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ |  24    (2020-11-17) จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระบบการตรวจสอบตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า(PSM) ภายใต้การเชื่อมโย |  26    (2020-11-17) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  25    (2020-11-16) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  17    (2020-11-16) ซื้อวัสดุการเกษตรอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ |  20    (2020-11-16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ข |  16    (2020-11-13) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  21    (2020-11-13) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง |  20

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900