แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-01-18) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  34    (2022-01-18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  35    (2022-01-17) โครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนการทวนสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต |  42    (2022-01-14) วัสดุการเกษตรด้านการประมง จำนวน 22 รายการ |  60    (2022-01-14) จ้างเหมาบริการตรวจประเมินและตรวจติดตาม(ฟาร์มใหม่/ต่ออายุ) ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง จำนวน 1 รายการ |  50    (2022-01-13) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |  52    (2022-01-06) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ลบ-6286 กทม. |  39    (2022-01-06) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราช จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง และประชาช |  45    (2022-01-06) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราช จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโป |  44    (2021-12-28) เหมาบริการตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ(Certified) (ฟาร์มใหม่/ต่ออายุ) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำราชบุร |  44    (2021-12-27) จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk |  39    (2021-12-24) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge |  55    (2021-12-23) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ |  51    (2021-12-21) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 นาย |  37    (2021-12-15) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง แล |  47    (2021-12-15) จ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยง |  43    (2021-12-14) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ |  36    (2021-12-01) โครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT (สนับส |  76    (2021-11-25) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  63    (2021-11-25) วัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ |  62    (2021-11-25) มหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี |  52    (2021-11-18) โครงการศูนย์เรียนรู้่การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  61    (2021-11-18) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ยั่ |  48    (2021-11-17) จัดจ้างซ่อมแซมสระกระต่าย 1 และ 2 |  47    (2021-11-11) จ้างเหมาตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Cervilance) เพื่อให้ยังคงรักษามาตรฐานตามกำหนด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง |  55    (2021-11-05) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร |  69    (2021-11-05) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  113    (2021-11-03) โครงการ SMART FISHERMAN (จัดซื้อวัสดุการเกษตร) |  85    (2021-11-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) |  51    (2021-10-29) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ |  91

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900