สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  32,662

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562

โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวิทยา หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง มอบหมายให้ นายเมธา ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน ประจำปี ประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 5 บ้านกกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลกก

รายงานแจ้งเข้าออกเรือ ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานสื่อสาร ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย และนางสาวเข็มทอง หรพูน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) จังหวัดเลยและประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (OT) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำน

รายงานผลการปฎิบัติงาน ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562  นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจั

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร บริเวณลานหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ