ข้อมูลองค์กร

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


ข้อมูลองค์กร 

ข้อมูลองค์กร


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

-อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-การพัฒนาบุคลากร

-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   926   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   816  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   692  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  588  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   543  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   506  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  491  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากร...  422  ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อบุคลากรกรมประมง   405  กรมประมง เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   350


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ