กรอบและอัตรากำลังบุคลากร ในสังกัดกรมประมง

กรอบและอัตรากำลังบุคลากร ในสังกัดกรมประมง 


กรอบโครงสร้าง และอัตรากำลังบุคลากรในสังกัดกรมประมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปกรอบอัตรากำลังข้าราชการกรมประมง (จำนวนข้าราชการตามกรอบโครงสร้าง)ิ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

1. สรุปกรอบข้าราชการในสังกัดกรมประมงที่เป็นหน่วยงานส่วนกลาง มีที่ตั้งในภูมิภาค NEW

2. สรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ กรมประมง จำแนกรายกอง

3. สรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ กรมประมง จำแนกรายภูมิภาค

4. สรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ กรมประมง จำแนกตำแหน่งทางการบริหาร

5. สรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ กรมประมง จำแนกจากสายงาน