Career Path กรมประมง 


       - เอกสารดาว์นโหลด -              

                 - แบบฟอร์ม

                  - เอกสารแนบ 1

                  - เอกสารแนบ 2

                 -   ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)) ระดับต้น                                                                                                                                      -   ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)) ระดับสูง