การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 เผยเเพร่: 2021-05-13  |  อ่าน: 431 ครั้ง


โครงสร้าง

อำนาจหน้าที่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

-อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-การพัฒนาบุคลากร

-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส