นายเผดิม รอดอินทร์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    


นายปกรณ์วงศ์ ณัฐธนาปฏิภาณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
    
นางสาวอารยา กิจบุญ

หัวหน้ากลุ่มวินัย
    
ว่าที่ร้อยโทสาโรจน์ เสถียรวุฒิกุล

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    
นางสาวรุ่งอรุณ ครองบุญ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
    
นางสตตบงกช กล่ำศรี

ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
    
นางสาวรัตนวดี อินทร์สกุล

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
    
นางสาวจรรยวัลลภ์ จุ้ยหนองเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ