บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ว่าง

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    


นายมุจจรินทร์ ศิริสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นายเผดิม รอดอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
    
นางสาวอารยา กิจบุญ

หัวหน้ากลุ่มวินัย
    
ว่าที่ร้อยโทสาโรจน์ เสถียรวุฒิกุล

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    
นางสาวรุ่งอรุณ ครองบุญ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
    
นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
    
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
    
นายอานันต์ อัลมาตร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900