หนังสือมอบอำนาจ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2563

 • คำสั่งที่ 942/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้อนุญาตขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 45/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 107/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 218/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 247/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 4381/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดเป็นผู้ลงนามในสัญญาค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ (รายละเอียด)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2562

 • คำสั่งที่ 266/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดเป็นผู้ลงนามในสัญญาค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 286/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 355/2562 ลงวันที่ 21 เมษายน 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 474/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 594/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ราชการกรมประมงในส่วนกลาง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 625/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินรายได้ของสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำระยอง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 842/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 863/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรและกำหนดมาตรการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงลงนามในหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำ แยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมงและขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 979/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบรับรอง และการโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1023/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงลงนามในหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทพเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1032/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2561

 • คำสั่งที่ 97/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ยกเลิกการมอบหมายอำนาจเปรียบเทียบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 118/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติ พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 152/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบหมายให้ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 255/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำหรือรับรองที่พักซากสัตว์น้ำ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 286/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 322/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการเป็นผู้มีอำนาจออกหนังสืออนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 326/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 394/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์กุ้ง และพันธ์สัตว์น้ำอื่นๆ ปฏิบัติราชการและบริหารงานบุคคลของสำนักงานเลขานุการเงินทุนหมุนเวียนฯ แทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 492/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มอบหมายและอนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ Company user maker ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 618/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 770/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมงเป็นผู้รับจดหมายและเพิกถอนใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และเป็นผู้รับจดทะเบียนและเพิกถอนใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 798/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบหมายให้ลงนามในหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำหรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ำ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1141/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1149/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1166/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1185/2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง (รายละเอียด)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2559

 • คำสั่งที่ 1095/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด
  กรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับ
  การบริหารพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 942/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมประมงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 252/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน(รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 251/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง และกำหนดให้รองอธิบดีกรมประมง 
  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบตามกิจกรรมการดำเนินงานของกรมประมง (รายละเอียด)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2558

 • คำสั่งที่ 872/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
   หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1447 ลว 22 ต.ค. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
     ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (Download)
     ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (Download)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2557

 • คำสั่งที่ 119/2/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ
  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2556

 • คำสั่งที่ 889/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการ
  แทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 888/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 887/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 886/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมประมง 
  ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 180/2556 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/4/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/2/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
  สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2555

 • คำสั่งที่ 215/2555 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งรับทราบข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลา ตลอดจนลงนามในหนังสือขอออกหนังสือเดินทางและหนังสือนำตรวจลงตรา (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 7/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2554

 • คำสั่งที่ 7/1/2554 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2553

 • คำสั่งที่ 817/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 515/2553 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 373/2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2551

 • คำสั่งที่ 617/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2548

 • คำสั่งที่ 1242/2548 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 634/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 317/2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2546

 • คำสั่งที่ 1539/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1411/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและ
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1358/2546 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 338/2546 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการ
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2535

 • คำสั่งที่ 683/2535 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2535 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 • ที่ นร 1009.5/986-1195 ลงวันทีี่ 10 กันยายน 2546
  เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (รายละเอียด)

  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2559

 • คำสั่งที่ 1095/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด
  กรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับ
  การบริหารพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 942/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมประมงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 252/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน(รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 251/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง และกำหนดให้รองอธิบดีกรมประมง 
  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบตามกิจกรรมการดำเนินงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2558

 • คำสั่งที่ 872/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
   หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1447 ลว 22 ต.ค. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
     ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (Download)
     ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (Download)
 • คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2557

 • คำสั่งที่ 119/2/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ
  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2556

 • คำสั่งที่ 889/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการ
  แทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 888/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 887/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 886/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมประมง 
  ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 180/2556 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/4/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/2/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
  สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2555

 • คำสั่งที่ 215/2555 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งรับทราบข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลา ตลอดจนลงนามในหนังสือขอออกหนังสือเดินทางและหนังสือนำตรวจลงตรา (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 7/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2554

 • คำสั่งที่ 7/1/2554 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2553

 • คำสั่งที่ 817/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 515/2553 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 373/2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2551

 • คำสั่งที่ 617/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2548

 • คำสั่งที่ 1242/2548 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 634/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 317/2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2546

 • คำสั่งที่ 1539/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1411/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและ
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1358/2546 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 338/2546 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการ
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (รายละเอียด)
 •  คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2535

 • คำสั่งที่ 683/2535 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2535 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 • ที่ นร 1009.5/986-1195 ลงวันทีี่ 10 กันยายน 2546
  เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (รายละเอียด)
 •