การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

               - สรุปรายการสมรรถนะ แนบ 1 
               - สรุประดับคาดหวังของสมรรถนะ แนบ 2 
               - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง แนบ 3 
               - แบบประเมินในระบบ DPIS แนบ 4 
               - แบบฟอร์มข้อตกลง แบบฟอร์ม ก และแบบประเมินสมรรถนะตนเอง    

  
กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว5/2544) 
 • ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1/2548) 
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว20/2552)
  • หนังสือนำ 
  • หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 •  มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552) 
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว28/2552)

 

 • หนังสือนำ 
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552) 
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับอ่านเพิ่มเติม