การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) [2021-01-07 ] แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [2020-11-26 ] การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก [2020-11-03 ] คำสั่ง/ประกาศปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ [2020-05-15 ] ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-05-08 ] เอกสารประกอบการประชุม [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภททั่วไป  [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ [2020-04-22 ] โครงสร้างกรมประมง 2559 [2017-11-01 ] Career Path กรมประมง [2017-11-01 ] การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [2017-11-01 ] คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [2017-11-01 ] รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] รวมประกาศกรมประมง [2017-11-01 ] รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ(DGEIS) [2017-11-01 ] ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0) [2017-11-01 ] โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 [2017-11-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 1,160 ครั้ง

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

               - สรุปรายการสมรรถนะ แนบ 1 
               - สรุประดับคาดหวังของสมรรถนะ แนบ 2 
               - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง แนบ 3 
               - แบบประเมินในระบบ DPIS แนบ 4 
               - แบบฟอร์มข้อตกลง แบบฟอร์ม ก และแบบประเมินสมรรถนะตนเอง    

  
กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว5/2544) 
 • ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1/2548) 
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว20/2552)
  • หนังสือนำ 
  • หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 •  มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552) 
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว28/2552)

 

 • หนังสือนำ 
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552) 
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับอ่านเพิ่มเติม