กรอบโครงสร้างกรมประมง 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


- กรอบอัตรากำลังข้าราชการ
กรมประมง

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559

 กรมประมง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เว็บไซต์ของกรมประมงได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของกรมประมงต่อหน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไปที่สนใจ ให้ทราบผลการปฏิบัติงานที่ได้ปฎิบัติมาแล้ว กรมประมงหวังว่า เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อส่งผลประโยชน์ถึงประชาชนที่สนใจและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมประมงโดยทั่วกันอีกทางหนึ่ง


1.    ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
       คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 
       พ.ศ. 2535   กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และด้านวิชาการประมงทุกสาขา 
3.    สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย แหล่งทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับการทำการประมง
       ร่วมกับประเทศอื่นๆ
4.    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมง
5.    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมง หรือตามที่กระทรวงหรือ
        คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์กรมประมง

กรมประมง

วิสัยทัศน์

     มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคง

              ด้านอาหารของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการผลิตทุกระดับ

     2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล

 

     3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิต

ใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง

และประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน

 

     4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้ง

การพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

เชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

 

     5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

     2. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

     3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

และคงความหลากหลาย

     4. ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง

     5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร

กฎกระทรวงการแบ่งส่วน
ราชการกรมประมง

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ตามกฎกระทรวง ปี 2559
 

คำสั่งการเกลี่ยอัตรากำลังและ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ ประการ อันประกอบด้วย

   ๑. สุจริต เป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ

   ๒. พัฒนาความรู้ ความสามารถไปสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ

   ๓. รักษาความลับและเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

   ๔. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล

   ๕. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง

            ความหมายและพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล

      ๑. สุจริต เป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ ( Integrity , Legality and Non-Discrimination )ความหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน และปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและหลักคุณธรรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและส่วนรวมรวมทั้งปฏิบัติงาน หรือให้การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ โดยไม่คำนึงถึง เพศ ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคมและการเมือง

     ๒. พัฒนาความรู้ ความสามารถไปสูค่ วามเป็นเลิศในวิชาชีพ ( Self-Development and Proficiency )ความหมาย รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีหรือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพื่อรักษามาตรฐานความสามารถทางวิชาชีพและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพของงาน(Productivity) ตลอดจนการสร้าง ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

     ๓. รักษาความลับและเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล( C onf identiality and Information Sharing )ความหมาย ตระหนักและมีวิจารณญาณในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลรักษาความลับ และแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับรู้ข้อมูลนั้น เพื่อประโยชน์ในการทำงานและการตัดสินใจ

     ๔. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Ethics Role Model )ความหมาย ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมหรือค่านิยมจริยธรรมขึ้นในองค์กร

     ๕. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง( Conf lict of Interests and Opportunistic Benefits )ความหมาย การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเท่านั้น การบรรลุผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องปลอดจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว หรือของพวกพ้อง