ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


                                                              

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2562 (อ่านรายละเอียด)

          ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญพ.ศ.2554 (อ่านรายละเอียด)

          เครื่องแบบข้าราชการกรมประมงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียด)