การประเมินบุคคลและผลงาน

การประเมินบุคคลและผลงาน 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 1,060 ครั้ง

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

Laughing  ตัวอย่างขั้นตอนการประเมินผลงานประเภททั่วไป

Laughingการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 

Laughingเอกสารประกอบการประเมิน
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 1 - 3)
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 4)
    - ตัวอย่างผลงาน 1
    - ตัวอย่างผลงาน 2
    - ตัวอย่างผลงาน 3
    - ตัวอย่างผลงาน 4

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยวิชาการ) 

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร) 
 รูปแบบและองค์ประกอบในการเขียนผลงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานห้องสมุด            ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างโลหะ นายช่างออกแบบเรือนายช่างเครื่องกล 
(นายช่าง/ช่างเครื่องเรือเดิม) 
 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ นายช่ายภาพ
 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างโยธา 
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า  

ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ)

Laughing   ตัวอย่างขั้นตอนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ

Laughing รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 

        ที่ กษ 0503.2/ว 702 ลว.16  ก.ค. 2561Laughing

Laughing  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 

        ที่ กษ 0503.2/ว 571 ลว. 21 มิ.ย. 2562  

        ที่ กษ 0503.2/ว 703 ลว.16  ก.ค. 2561 

Laughing การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานดพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ  

        ที่  กษ 0503.2 / ว 117 ลว. 4 ก.พ. 2563    

        ที่  กษ 0503.2 / ว 1070 ลว. 19 พ.ย. 2562    
        ที่ กษ 0503.2/ว 951 ลว. 20  ก.ค. 2561   
 

 Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 

               ปีงบประมาณ 2563

               ปีงบประมาณ 2562

                ปีงบประมาณ 2561

                ปีงบประมาณ 2560

                ปีงบประมาณ 2559

                ปีงบประมาณ 2558

                ปีงบประมาณ 2557

                  ปีงบประมาณ 2556

  Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ Laughing

                 ปีงบประมาณ 256

                 ปีงบประมาณ 2560

                 ปีงบประมาณ 2559

                ปีงบประมาณ 2558

                 ปีงบประมาณ 2557

                  ปีงบประมาณ 2556

 Laughingการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และคำอธิบาย  
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
เอกสารประกอบการคัดเลือก

 ตัวอย่างปกเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ

 ตัวอย่างปกข้อเสนอแนวคิดฯ
 เอกสารหมายเลข 1 
 เอกสารหมายเลข 2 
 เอกสารหมายเลข 3    (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผลงาน)                                                                                                                             เอกสารหมายเลข 3    (เผยแพร่ผลงานฉบับสมบูรณ์แล้ว)                                                                                                                               เอกสารหมายเลข 4 

 คำอธิบายเอกสารประกอบการคัดเลือกบุุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  

 หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
 หนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน (ฉบับจริง) 
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานแบ่งตามสาขา
 สาขาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  
 สาขานิเวศวิทยาการจัดการประมงและแหล่งน้ำ                                                                                                                                     สาขาการประมงต่างประเทศ                                                                                                                                                             สาขาการประมงทะเล

 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 สาขาโรคสัตว์น้ำ
 สาขาสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
 สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 สาขาอาหารสัตว์น้ำ
 สาขาเศรษฐกิจการประมง
 สาขาการเดินเรือและช่างกลเรือ
 สาขาบริหารงานทั่วไป 
 สาขาวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 สาขาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาสาสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมง
 สาขาสถิติ
 สาขานิติการ 
 สาขางานคลัง 
 สาขาพัฒนาระบบบริหาร  และวิเทศสัมพันธ์                                                                                                                                                  สาขาการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                      สาขาบริหารจัดการด้านการประมง                                                                                                                                                     สาขาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                       สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

   Laughingการให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสามารถนำผลงานในสังกัดเดิมไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหน

   Laughing อนุมัติผ่อนผันให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สามารถนำผลงานในสังกัดเดิมไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในหน่วยงานสังกัดใหม่ได้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)

Laughing การประเมินระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

        ระเบียบ ก.พ.    

        แบบฟอร์มการประเมิน

            1. ปกแบบรายงานประกอบคำขอ (ตัวอย่าง)

            2. ปกผลงานวิชาการ ทว. ชช. (ตัวอย่าง)

            3. ปกหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ตัวอย่าง)

            4. เอกสารหมายเลข 1 (แบบฟอร์ม)

            5. เอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอร์ม)

            6.1  เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม)

            7.1 เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม) กรณี รษก. ต่างกอง

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

            1. รบก. ต.5 ทว. การจัดการประมง

            2. รบก. ต.6 ผชช. สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม

             3. รบก. ต.7 ผชช. โรคสัตว์น้ำ

            4. รบก. ต.8 ผชช. อาหารสัตว์น้ำ

            5. รบก. ต.9 ผชช. นิเวศวิทยา

            6. รบก. ต.10 ผชช. ประมงเชิงพื้นที่

            7. รบก. ต.11 ผชช. อนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด

            8. รบก. ต.12 ผชช. ความหลากหลายทางชีวภาพฯ

            9. กตส. ต.522 ผชช. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

            10. กนป. ต.586 ผชช. เศรษฐกิจการประมง

             11. กปต. ต.799 ผชช. ที่ปรึกษากรมประมงต่างประเทศ

            12. กพจ. ต.873 ผชช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

            13. กพจ. ต.874 ผชช. เทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

            14. กพช. ต.1142 ผชช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

            15. กพช. ต.1143 ผชช. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

            16. กพช. ต.1165 ผอ.ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน

            17. กอส. ต.1333 ผชช.ผลิตภัณฑ์ประมง

            18. กพท. ต.1364 ผชช.การประมงทะเล

            19. กพท. ต.1365 ผชช.เครื่องมือประมง

            20. กพก. ต.1776 ผชช. พันธุกรรมสัตว์น้ำ

Laughing ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง 

ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนใต้)

Laughing  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
           ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตำแหน่งประเภทวิชาการ (นายสัตวแพทย์)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสัตวแพทย์)

รวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Laughingเอกสารหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน

   แนวทางปฏิบัติการใช้รูปแบบตัวพิมพ์ในเอกสารวิชาการ  

   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน  

    การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการติดตามผลข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน  

  การจัดทำและพิจารณาประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

  คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ พ.ศ. 2563