คำสั่งกรมประมง

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

คำสั่งกรมประมง 

คำสั่งกรมประมง 2563


smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1070/2564 ลว. 30  ธันวาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1065/2564 ลว.29 ธันวาคม  2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1054/2564 ลว.24 ธันวาคม  2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1050/2564 ลว.24 ธันวาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 3 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1049/2564 ลว.24 ธันวาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1031/2564 ลว.16 ธันวาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 3 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1026/2564 ลว.16 ธันวาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  1007/2564 ลว.9 ธันวาคม 2564  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  960/2564 ลว.18  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  953/2564 ลว.17  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  948/2564 ลว. 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  930/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  926/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 12 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  921/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 4 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  910/2564 ลว. 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  902/2564 ลว. 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 3 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่  901/2564 ลว. 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 886/2564 ลว. 29 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย )

 smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 884/2564 ลว. 29 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 872/2564 ลว. 29 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 862/2564 ลว. 27 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 861/2564 ลว. 27 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 859/2564 ลว. 27 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 850/2564 ลว. 25 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 849/2564 ลว. 25 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 842/2564 ลว. 25 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 834/2564 ลว. 19 ตุลาคม  2564 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 833/2564 ลว. 19 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 832/2564 ลว. 19 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 831/2564 ลว. 25 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 830/2564 ลว. 19 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 800/2564 ลว. 11 ตุลาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 799/2564 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย จำนวน 1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 783/2564 ลว. 6 ตุลาคม   2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (9 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 780/2564 ลว. 5  ตุลาคม    2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 769/2564 ลว. 30 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 762/2564 ลว. 29 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smileyคำสั่งกรมประมง ที่ 758/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานในกรมประมงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 741/2564 ลว. 21 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 736/2564 ลว. 27 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 725/2564 ลว. 21 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 709/2564 ลว. 13 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 708/2564 ลว. 13 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 707/2564 ลว. 13 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 684/2564 ลว. 6 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 683/2564 ลว. 6 กันยายน 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย จำนวน 1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 681/2564 ลว. 3 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 680/2564 ลว. 3 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 671/2564 ลว. 1 กันยายน  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 668/2564 ลว. 1 กันยายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 653/2564 ลว. 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานในสังกัดกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 652/2564 ลว. 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 628/2564 ลว. 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 627/2564 ลว. 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 626/2564 ลว. 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 603/2564 ลว. 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 601/2564 ลว. 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 590/2564 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 589/2564 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 570/2564 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 548/2564 ลว. 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

 smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 540/2564 ลว. 5 กรกฎาคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 526/2564 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย ) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 504/2564 ลว. 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 490/2564 ลว. 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 483/2564 ลว. 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 457/2564 ลว. 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 449/2564 ลว. 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย จำนวน 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 418/2564 ลว. 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (5 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 417/2564 ลว. 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ  เป็นการชั่วคราว

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 396/2564 ลว. 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 383/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที 375/2564 ลว. 5 พฤษภาคม  2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง ( 2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 362/2564 ลว. 29 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 357/2564 ลว. 29 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 349/2564 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 333/2564 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 314/2564 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 288/2564 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 286/2564 ลว. 2  เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 259/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 258/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (7 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 251/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 234/2564 ลว. 18 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 204/2564 ลว. 10 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 201/2564 ลว. 10 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 178/2564 ลว. 1 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 112/2564 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที 105/2564 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง ( 4ราย)

smiley  คำสั่งกรมประมง ที่ 92/2564 ลว. 29 มกราคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  (4 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 61/2564 ลว. 22 มกราคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 48/2564 ลว. 18 มกราคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 6/2564 ลว. 5 มกราคม 2564  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 5/2564 ลว. 5 มกราคม 2564  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1185/2563 ลว. 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1191 / 2563 ลว. 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1176 / 2563 ลว. 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1175 / 2563 ลว. 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1171 / 2563 ลว. 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1162 / 2563 ลว. 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1111/2563 ลว. 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราว ( 7 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1101/2563 ลว. 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1099/2563 ลว. 3 ธันวาคม  2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1088/2563 ลว. 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1055/2563 ลว. 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1054/2563 ลว. 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1048/2563 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1043/2563 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1027/2563 ลว  16 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1015/2563 ลว  12 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 1011/2563 ลว  12 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (4 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 993/2563 ลว  6 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (3 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 990/2563 ลว  5 พฤศจิกายน  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 983/2563 ลว 5 พฤศจิกายน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 938/2563 ลว 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ ( 2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 937/2563 ลว  26 ตุลาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 898/2563 ลว 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย)

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คำสั่งกรมประมง 2565   10,277   ประกาศกรมประมง   1,173  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,065  ประกาศกรมประมง 2565   776  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  717  HR อาสามาบอก......คลิกดูเอกสารก่อนหน้า......   634  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ...  389  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  236  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   224  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ