การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 

การประเมินบุคคลและผลงาน (ตำแหน่งประเภททั่วไป)


1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียน ออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

 

 

2. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

  • เอกสารการประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วันที่ 25 เมษายน 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล  NEW 
  • หนังสือที่ กษ 0503.2/ 263 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  

                  - รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติให้ปรับระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน

*** เอกสารประกอบ***

1.1 ปกและแบบฟอร์มตอนที่ 1-4  *ตัวอย่างการจัดทำเอกสารแต่ละตอน ให้ขึ้นใหม่ *

1.2 คำอธิบายแบบประเมินบุคคลตอนที่ 1-4 

1.3 ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมินบุคคล 

1.4 ใบคะแนนประเภททั่วไป

 ** เอกสารสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ **

 

......................................................................................................................................................................

 

ด่วนที่สุด  ที่ กษ0503.2/ว 956 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  

                   - แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดกรมประมง พร้อมเอกสารประกอบการดาวน์โหลด

                   - แผนภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดกรมประมง พร้อมเอกสารประกอบการ     ดาวน์โหลด

                   - แผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาขออนุมัติตัวบุคลและการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดกรมประมง (จังหวัดชายแดนใต้)

                winkหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กษ 0503.2/ว 39 ลว. 12 มกราคม 2564 เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงาน

wink กษ 0503.2/ว 43 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง การประมินบุคคลและผลงาน

wink กษ 0503.2/ ว 1201 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2563 เรื่องขอส่งสำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง 

wink กษ 0503.2/ ว 1200 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2563 เรื่องขอส่งสำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง

wink  ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป (ฉบับใหม่)

              ====>  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  <====       

             ====>   ตัวอย่างหน้าปก 

              ====>  แบบฟอร์มตอนที่ 1 - 2  <==== 

             ====>  แบบฟอร์มตอนที่ 3  <====     

              ====>  แบบฟอร์มตอนที่ 4 <====

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คำสั่งกรมประมง 2565   10,278   ประกาศกรมประมง   1,173  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,065  ประกาศกรมประมง 2565   776  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  717  HR อาสามาบอก......คลิกดูเอกสารก่อนหน้า......   634  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ...  389  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  236  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   224  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ