การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนใต้)

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนใต้) 

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเ...


smileyช่องYouTube เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมง ===> HR DOF Channel  smiley

 

1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียน ออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

 

2. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

                   - แผนภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ ในสังกัดกรมประมง (จังหวัดชายแดนใต้) พร้อมเอกสารประกอบการดาวน์โหลด

                  - แผนภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนและระยะเวลากาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ ในสังกัดกรมประมง พร้อมเอกสารประกอบการดาวน์โหลด

                  - แผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาขออนุมัติตัวบุคลและการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดกรมประมง (จังหวัดชายแดนใต้)

smileyการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนใต้  

wink กษ 0503.2/ ว 1200 ลว. 18 พ.ย. 2563

wink กษ 0503.2/ ว 1201 ลว. 18 พ.ย. 2563

               =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 <=====

              =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2 <=====

              =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3 <=====

             =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4 <=====

                  =====>  แบบฟอร์มตอนที่ 1 -3 <=====

                  =====>  แบบฟอร์มตอนที่ 4 <=====

  • ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ปฏิบัติการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว สังกัดหน่วยงานในจังหวัดชายแดนใต้ ( ปีงบประมาณ 2564)

 

 

 

             ชื่อ - สกุล                  

       ตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 

 

       ตำแหน่งเลขที่         

 

 

      ประกาศกรมประมง              

 

                โครงร่างผลงานและแนวความคิด         
นายประพัตร์ แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  1560  

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวเกศแก้ว เทสอาเส็น นักวิชาการประมงชำนาญการ 1566

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 29 เม.ย. 64

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
างพัชรา แมะเร๊าะ                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ               1607

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63

ดาวน์โหลดเอกสาร
นายประชิด ตรีพลอักษร  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2804

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 10 มี.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร
นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ  นักวิชาการประมงชำนาญการ 2308

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 10 มี.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  2,264   ประกาศกรมประมง   1,542  ประกาศกรมประมง 2565   1,062  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  861  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  424  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  355  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   346  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   306  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   237  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   168


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ