การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนใต้)

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนใต้) 

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนใต้)

 เผยเเพร่: 2020-07-17  |   ข่าววันที่: 2020-07-17 |  อ่าน: 971 ครั้ง
 

1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียน ออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

 

 

2. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

                   - แผนภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ ในสังกัดกรมประมง (จังหวัดชายแดนใต้) พร้อมเอกสารประกอบการดาวน์โหลด

                  - แผนภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนและระยะเวลากาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ ในสังกัดกรมประมง พร้อมเอกสารประกอบการดาวน์โหลด

                  - แผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาขออนุมัติตัวบุคลและการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดกรมประมง (จังหวัดชายแดนใต้)

smileyการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนใต้  

wink กษ 0503.2/ ว 1200 ลว. 18 พ.ย. 2563

wink กษ 0503.2/ ว 1201 ลว. 18 พ.ย. 2563

               =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 <=====

              =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2 <=====

              =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3 <=====

             =====>  แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4 <=====

                  =====>  แบบฟอร์มตอนที่ 1 -3 <=====

                  =====>  แบบฟอร์มตอนที่ 4 <=====

  • ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ปฏิบัติการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว สังกัดหน่วยงานในจังหวัดชายแดนใต้ ( ปีงบประมาณ 2564)

 

 

 

             ชื่อ - สกุล                  

       ตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 

 

       ตำแหน่งเลขที่         

 

 

      ประกาศกรมประมง              

 

                โครงร่างผลงานและแนวความคิด         
นายประพัตร์ แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  1560  

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวเกศแก้ว เทสอาเส็น นักวิชาการประมงชำนาญการ 1566

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 29 เม.ย. 64

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
างพัชรา แมะเร๊าะ                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ               1607

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63

ดาวน์โหลดเอกสาร
นายประชิด ตรีพลอักษร  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2804

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 10 มี.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร
นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ  นักวิชาการประมงชำนาญการ 2308

ประกาศกรมประมง

ลงวันที่ 10 มี.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง .. (6,335)  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ).. (6,038) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบ.. (3,395) แบบบรรยายลักษณะงานตามรายตำแหน่ง .. (3,033) แบบบรรยายลักษณะงานตามรายตำแหน่ง .. (3,033) การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน.. (2,661) ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน.. (2,536) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (2,497) โครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (2,407) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path.. (2,173)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900