การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

การประเมินบุคคลตามตำแหน่งงาน

รวมระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

  1. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)
  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)
  4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)
  5. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 (ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)