การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 


smiley หนังสือ ที่ กษ 0503.2/ ว 972 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง 

smiley หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กษ 0503.2/ ว 656 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง  

smiley ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง  NEW.......

               - สรุปรายการสมรรถนะ แนบ 1 
               - สรุประดับคาดหวังของสมรรถนะ แนบ 2 
               - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง แนบ 3 

               - แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนบ 4     (ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม)

********************************************************************************************************************

smiley การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ smiley

               - สรุปรายการสมรรถนะ แนบ 1 
               - สรุประดับคาดหวังของสมรรถนะ แนบ 2 
               - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง แนบ 3 
               - แบบประเมินในระบบ DPIS แนบ 4 
               - แบบฟอร์มข้อตกลง แบบฟอร์ม ก และแบบประเมินสมรรถนะตนเอง  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง smiley

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับอ่านเพิ่มเติม smiley