ติดต่อเรา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ผู้อำนวยการกอง
0 2562 0537,  3315
Fax  0 2562 0536
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 0 2579 4530, 3314, 3317
Fax 0 2579 4530
 admin.a@personnel.mail.go.th


กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
 0  2940 6557,  0 2561 3134,  3411,  3410,  3414   
Fax 0 2561 3134  
 manpower.m@personnel.mail.go.th


กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
0 2940 6147, 3412, 3413
Fax 0 2561 3134
discipline.d@personnel.mail.go.th


กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
0 2562 0536, 3318
Fax 0 2579 5594
recruitment.r@personnel.mail.go.th


กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
0 2562 0548, 3316, 3318,3323,3324
Fax 0 2562 0536

registerdof.r@personnel.mail.go.th

registerdof@hotmail.com


กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
0 2558 0221, 14310, 14311
Fax 0 2558 0221
welfare.dof@gmail.com

 

กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

  025580233

  025580233

  peg0503.7@gmail.com

 

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  025580231

  025580232

  training14305@gmail.com