โครงสร้างกรมประมง 2559 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


โครงสร้างกรมประมง 2559
            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Laughing  แผนภูมิโครงสร้างกรมประมง 2559                                                                                                             Laughing  สารจากอธิบดีกรมประมง
Laughing กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2559
Laughing ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ 527 อำเภอ
Laughing สารพันปัญหา 

    รวมเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างกรมประมง พ.ศ. 2559

 

Laughing  คำสั่งกรมประมง ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองตรวจราชการ
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 878/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
      และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 884/2559 (ส่วนกลาง) เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
      พลเรือนสามัญในกรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 884/2559 (ส่วนภูมิภาค) เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
      พลเรือนสามัญในกรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 885/2559 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง
      ประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลงชั่วคราว 1 ระดับ
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 886/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำตามโครงสร้าง
     การแบ่งส่วนงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 921/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้
      โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองตรวจการประมง
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 922/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้
      โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการเรือประมง
      และการทำการประมง
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 923/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้
     โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
      สัตว์น้ำจืด
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 924/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้
     โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
     สัตว์น้ำชายฝั่ง
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 925/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้
      โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 926/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้
     โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Laughing คำสั่งที่ 948/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งกองตรวจราชการ
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 979/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
      ภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ 
      ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

Laughing  คำสั่งกรมประมง ที่ 986/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
      ภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการ
      เรือประมงและการทำการประมง ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 
      กันยายน พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 1063/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
      ภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนา
      ประมงทะเลตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 1087/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
      ภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและ
      พัฒนาประมงน้ำจืด ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 
      พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 1244/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
      ภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
      สำนักงานเลขานุการกรม ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 
      พ.ศ. 2559 

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 137/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การจัดตั้ง
      กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 385/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
      การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
      ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
      และคำสั่งการแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่
      ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
      ตามคำสั่งกรมประมงที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 (รายละเอียด)

 

 

   รวมเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำตามกรอบโครงสร้าง
   กรมประมง พ.ศ. 2559

Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 887/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559   
Laughing คำสั่งกรมประมง ที่ 888/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ 2559 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  
Laughing คำสั่งที่ 929/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน
     ในหน้าที่ราชการ 
Laughing คำสั่งที่ 931/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 
      (กองตรวจการประมง)
Laughing คำสั่งที่ 932/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 
      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) 
Laughing คำสั่งที่ 933/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 
      (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  
Laughing  คำสั่งที่ 934/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 
      (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) 
Laughing
 คำสั่งที่ 935/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
      (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง)
 
Laughing คำสั่งที่ 936/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
       (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)

 Laughing คำสั่งที่ 937/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
       (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต)

Laughing คำสั่งที่ 952/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
      (กองตรวจราชการ)

Laughing คำสั่งที่ 1150/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
      ปฏิบัติหน้าที่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 3 (สกลนคร)) 

Laughing คำสั่งที่ 1151/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
      ปฏิบัติหน้าที่ (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) 

 

      หนังสือที่เกี่ยวข้อง

Laughing  หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 13 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
       เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ (แจ้งให้ไปรายงานตัวตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง)
Laughing หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 14 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 

       เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ (แจ้งให้ไปรายงานตัวตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง)
Laughing หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 15 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
       การย้ายข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วภูมิภาค