รวมเรื่องลูกจ้างประจำ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


  คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) พ.ศ. 2563

 • คำสั่งกรมประมง ที่ 985/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 982/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 892/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอรียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 868/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 847/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 822/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 821/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 815/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 814/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 805/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (เฉพาราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 796/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 795/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 785/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 784/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 777/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 774/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 773/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 761/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 760/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 14 ราย) (รานละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 750/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 749/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 675/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 674/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 627/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 588/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 587/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 1 ราย)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 539/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 374/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 365/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 328/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 12 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 285/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 263/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 117/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 41/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (2 ราย) (รายละเอียด)

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราขการ พ.ศ. 2537 (รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)

-คำสั่งกรมประมง ที่ 780/2556 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ(รายละเอียด)


-คำสั่งกรมประมง ที่ 779/2556 เรื่อง เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

 

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งครบเกษียณอายุ
ผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)


- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)


- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)

- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)


- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 2
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)


- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 22 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)


- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 36 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)


- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 44 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)


- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 46 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างฯ (รายละเอียด)

รวมคำสั่ง

- คำสั่งกรมประมงที่ 661/2555 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างตามบัญชีเงินเพิ่ม
สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (รายละเอียด)

- คำสั่งที่ 511/2554 เรื่อง ตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
- คำสั่งที่ 452/2554 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับปรุงการแบ่งงานภายใน (รายละเอียด)
- คำสั่งที่ 485/2553 เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (รายละเอียด)

การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 315 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน (รายละเอียด)
 • หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารแนบ 1)
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 3)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 4)
 • ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกและประเมิน (เอกสารแนบ 5)
 • แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เอกสารแนบ 6)
 • แผนปฏิบัติการปรับระดับชั้นงานตำแหน่งลูกจ้างประจำ สังกัดกรมประมง (เอกสารแนบ 7)
 • แบบฟอร์มที่ 1 ถึงแบบฟอร์มที่ 14 (รายละเอียด)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  - แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 2)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล ระดับ 1 - ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 3)
  - บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 4)
  - บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 5)
  - ใบสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 6)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ ระดับ4 และระดับหัวหน้า (แบบฟอร์มที่ 7)
  - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 8)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 9)
  - บัญชีกรอกสรุปคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 10)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (แบบฟอร์มที่ 11)
  - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (แบบฟอร์มที่ 12)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 (แบบฟอร์มที่ 13ก,14 ก)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 13ข,14 ข)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 (แบบฟอร์มที่ 13ค,14 ค)

การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ

- การตัดโอนอัตราลูกจ้างประจำ
   -แบบฟอร์มที่ 1 (แบบ ลปจ.1 สังกัดเดิม) (รายละเอียด)
   -แบบฟอร์มที่ 2 (แบบ ลปจ.1 สังกัดใหม่) (รายละเอียด)
   หนังสือยินยอมตัดโอนตำแหน่ง (รายละเอียด)