การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ 

การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญและ...


ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหนังสือหน่วยงานภายนอก

ประกาศ

           ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      

  หนังสือ  

           หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

           หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

           หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

          คำอธิบายระเบียบ

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนออกโดยกรมประมง

ประกาศ

 ***เอกสารประกอบ***

3.1 ปกประเมินบุคคลประเภทวิชาการ (ชช)

3.2 แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 ถึง 4 (ชช)

3.3 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาเกื้อกูล (แบบฟอร์ม ก)

** เอกสารสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานระดับเชี่ยวชาญ  ** 

 

  หนังสือ  

 

 1. หนังสือกรมประมงด่วนที่สุด  ที่ กษ 0503.2/ ว 1668 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ระดับทรงคุณวุฒิ 

         2. หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กษ 0503.2/ว 1466 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย  การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

         3.  ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงัวนที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกาปรระเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง

                 -  เอกสารการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ             

หนังสืิอกรมประมง ที่ กษ. 0503.2/ว 296  ลงวันที่ 1มีนาคม 2564  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง 

smiley หนังสือกรมประมงที่ กษ 0503.2/ว 1096 ลว. 29 ตุลาคม 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง

smiley หนังสือกรมประมงที่ กษ 0503.2/ว 1104 ลว. 30 ตุลาคม 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง

smiley เอกสารน้ายท้ายประกาศ 

smiley แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 4

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 5

 

    ประกาศกรมประมงรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ

ชื่อ - สกุล   ตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง

เลขที่

ประกาศกรมประมง

กำหนดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์

ภายในวันที่

นางสาวรัตนาวลี พลูสวสัดิ์   

ผู้เชี่ยวชาญนิเวสด้านนิเวศวิทยา 

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

10 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  
นางพิศมัย สมสืบ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

ราชการบริหารส่วนกลาง

9

  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563 

7 สิงหาคม  2564

นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง

(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารเชี่ยวชาญ)

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

1355  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563               7 สิงหาคม  2564


ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลและผลงาน 

            1. ปกแบบรายงานประกอบคำขอ (ตัวอย่าง)

            2. ปกผลงานวิชาการ ทว. ชช. (ตัวอย่าง)

            3. ปกหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ตัวอย่าง)

            4. เอกสารหมายเลข 1 (แบบฟอร์ม)

            5. เอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอร์ม)

            6.1  เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม)

            7.1 เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม) กรณี รษก. ต่างกอง

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

            1. รบก. ต.5 ทว. การจัดการประมง

            2. รบก. ต.6 ผชช. สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม

            3. รบก. ต.7 ผชช. โรคสัตว์น้ำ

            4. รบก. ต.8 ผชช. อาหารสัตว์น้ำ

            5. รบก. ต.9 ผชช. นิเวศวิทยา

            6. รบก. ต.10 ผชช. ประมงเชิงพื้นที่

            7. รบก. ต.11 ผชช. อนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด

            8. รบก. ต.12 ผชช. ความหลากหลายทางชีวภาพฯ

            9. กตส. ต.522 ผชช. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

            10. กนป. ต.586 ผชช. เศรษฐกิจการประมง

            11. กปต. ต.799 ผชช. ที่ปรึกษากรมประมงต่างประเทศ

            12. กพจ. ต.873 ผชช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

            13. กพจ. ต.874 ผชช. เทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

            14. กพช. ต.1142 ผชช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

            15. กพช. ต.1143 ผชช. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

            16. กพช. ต.1165 ผอ.ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน

            17. กอส. ต.1333 ผชช.ผลิตภัณฑ์ประมง

            18. กพท. ต.1364 ผชช.การประมงทะเล

            19. กพท. ต.1365 ผชช.เครื่องมือประมง

            20. กพก. ต.1776 ผชช. พันธุกรรมสัตว์น้ำ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คำสั่งกรมประมง 2565   10,277   ประกาศกรมประมง   1,173  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,065  ประกาศกรมประมง 2565   776  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  717  HR อาสามาบอก......คลิกดูเอกสารก่อนหน้า......   634  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ...  389  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  236  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   224  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ