รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน 


smiley รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

       smiley  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

        -  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 3 มีนาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (พร้อมเอกสารแนบ 1 2 และ3)

        -  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

       - ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

        - ที่ กษ 0503.2/ว 190 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

        - ด่วนที่สุด กษ 0503.2/ว 1169 ลว. 25 พ.ย. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สุงขึ้น เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ   

        - ด่วนที่สุด กษ 0503.2/ว  1227 ลว. 23 พ.ย. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สุงขึ้น เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  

smiley กษ 0503.2/ว 1113 ลว. 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

smiley กษ 0503.2/ว 1123 ลว. 3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

smiley รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

smiley รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น