การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 1,681 ครั้ง
 

smiley สรุปตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2 ปี 2563

smiley รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารรอบการประเมินที่ 2 ปี 2563 (ส่วนกลาง)

smiley รายละเอียดตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน

smiley แบบฟอร์มรายงานตัวชั้วัดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

smiley ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

smiley แบบฟอร์มข้อตกลง

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yes 1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง ในรอบการประเมินที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 yes

1. สรุปตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบ 1 ปี 2564

2. รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบ 1 ปี 2564

3. รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบ 1 ปี 2564

4. แบบฟอร์มข้อตกลง

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ smiley

               - สรุปรายการสมรรถนะ แนบ 1 
               - สรุประดับคาดหวังของสมรรถนะ แนบ 2 
               - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง แนบ 3 
               - แบบประเมินในระบบ DPIS แนบ 4 
               - แบบฟอร์มข้อตกลง แบบฟอร์ม ก และแบบประเมินสมรรถนะตนเอง  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง smiley

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับอ่านเพิ่มเติม smiley

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง .. (10,085)  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ).. (7,057) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบ.. (4,268) แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง .. (4,049) แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง .. (4,049) การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน.. (3,092) ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน.. (2,936) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (2,838) โครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (2,698) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path.. (2,576)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900