การสอบแข่งขัน

การสอบแข่งขัน 

 เผยเเพร่: 2020-11-11  |  อ่าน: 912 ครั้ง

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

- กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (รายละเอียด)

การเรียกบรรจุ

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3287 - 3288 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 - 5) (รายละเอียด)

-  หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3289 - 3290 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 3 - 4) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3298 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3299 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ 1) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3300 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 9) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 597 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 56 - 64) (รายละเอียด)

ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง