สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 2.จำนวน ทบ.2

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 3.จำนวน ทบ.3

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 17.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 18.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (ทะเบียนข้อมูลการประมง) 19.สัตว์น้ำควบคุม

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (สไลด์โชว์) คำขวัญจังหวัดลพบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: activities_type_name

Filename: local_file/sitemap_page.php

Line Number: 336

" class="list-group-item"> (สไลด์โชว์) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี