10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562)


10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562) 


ในจังหวัดลพบุรีมีผลผลิตจากการประมง

 การเพาะเลี้ยง 5,851,000 กิโลกรัม

 การประมง         739,500 กิโลกรัม