บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
นายสุชาติ พิลาเดช

ประมงจังหวัดลพบุรี
    


นายกลศกร รัตนมนตรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัการด้านการประง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิจาร์ณ ทองมีเอียด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัลพบุรี 1500