บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
นายสุชาติ พิลาเดช

ประมงจังหวัดลพบุรี
    


นายกลศกร รัตนมนตรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัการด้านการประง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิจาร์ณ ทองมีเอียด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    
นางจีราวรรณ สุวรรณมุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ)
    
นายสิทธิศักดิ์ ทับทิมเมือง

ประมงอำเภอเมืองลพบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายฤทธิชัย ทองคำ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวศศิธร วรพรพิสิฐผล


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางศิริเพ็ญ ศรีชมภู


(เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน)
    
นายสมชาย พุฒหอม

ประมงอำเภอบ้านหมี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


น.ส.กิตติกาญจน์ ทรัพย์ประเสริฐ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
น.ส.วันเพ็ญ โพธิ์โต


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายสมชาย พางาม


(เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.4)
    
น.ส.วรางคณา เอกวรรณัง

ประมงอำเภอโคกสำโรง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางภารดี ศรียา


(เจ้าหน้าที่ธุระการ)
    
นายวิทวัส ผูกรักษ์


(นักวิชาการประมง)
    
นายสายชล พันธุ์ประสิทธิ์


(พนักงานขับรถยนต์ ส.2)
    
นายฐิติ จันทร์คล้อย

ประมงอำเภอชัยบาดาล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


น.ส.เพ็ญกัลยา วีระสวัสดิ์

ประมงอำเภอลำสนธิ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัลพบุรี 1500