บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

นางชลธิชา สันติภาตะนันท์

ประมงจังหวัดลพบุรี
    


นายพาสนธรรม ใจสนุก

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัการด้านการประมง
    
นายวิจาร์ณ ทองมีเอียด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    
นางจีราวรรณ สุวรรณมุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ)
    


นายสิทธิศักดิ์ ทับทิมเมือง

ประมงอำเภอเมืองลพบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมชาย พุฒหอม

ประมงอำเภอบ้านหมี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายฐิติ จันทร์คล้อย

ประมงอำเภอชัยบาดาล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
น.ส.เพ็ญกัลยา วีระสวัสดิ์

ประมงอำเภอพัฒนานิคม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายอับดุลรอซะ บูงอตันหยง

ประมงอำเภอโคกสำโรง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายถนอม ดีจริง

ประมงอำเภอท่าวุ้ง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวศศิธร วรพรพิสิฐผล


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางศิริเพ็ญ ศรีชมภู


(เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน)
    
นางสาวพรทิพย์ ศรีสงคราม


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายสมชาย พางาม


(เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.4)
    
นายสายชล พันธุ์ประสิทธิ์


(พนักงานขับรถยนต์ ส.2)
    


นายฤทธิชัย ทองคำ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
น.ส.กิตติกาญจน์ ทรัพย์ประเสริฐ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
น.ส.วันเพ็ญ โพธิ์โต


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายวิทวัส ผูกรักษ์


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวณฐภัทร ธาราฉัตร


(เจ้าหน้าที่ธุระการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000    fpo-lopburi@hotmail.com   036770209   036770209   แฟนเพจ