บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

นางพรทิพย์ นวลอนงค์

ประมงจังหวัดลพบุรี
    


นายพาสนธรรม ใจสนุก

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัการด้านการประมง
    
นายวิจาร์ณ ทองมีเอียด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    
นางจีราวรรณ สุวรรณมุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ)
    


นายสิทธิศักดิ์ ทับทิมเมือง

ประมงอำเภอเมืองลพบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมชาย พุฒหอม

ประมงอำเภอบ้านหมี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายฐิติ จันทร์คล้อย

ประมงอำเภอชัยบาดาล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวพรทิพย์ ศรีสงคราม

ประมงอำเภอพัฒนานิคม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายอับดุลรอซะ บูงอตันหยง

ประมงอำเภอโคกสำโรง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายถนอม ดีจริง

ประมงอำเภอท่าวุ้ง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกัญญาณัฐ ไกรภู่


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ รัสดาดาล


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นายสอฝาด สองเมือง


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายสมชาย พางาม


(เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.4)
    
นายสายชล พันธุ์ประสิทธิ์


(พนักงานขับรถยนต์ ส.2)
    


นายฤทธิชัย ทองคำ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
-


(เจ้าพนักงานประมง)
    
น.ส.วันเพ็ญ โพธิ์โต


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายสุเมธ คงฤทธิ์


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวณฐภัทร ธาราฉัตร


(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000    fpo-lopburi@hotmail.com   036770209   036770209   แฟนเพจ