6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด

กลุ่มแปรรูป [2020-02-28 ] 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-28 ] 2.จำนวน ทบ.2 [2020-02-28 ] 3.จำนวน ทบ.3 [2020-02-28 ] 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) [2020-02-28 ] 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-28 ] 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-28 ] 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-28 ] 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563) [2020-02-28 ] 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562) [2020-02-28 ] 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) [2020-02-28 ] 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-28 ] 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-28 ] 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-28 ] 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-28 ] 17.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-28 ] 18.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 19.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ]
อ่านทั้งหมด 

6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 168 ครั้ง

 

ในจังหวัดลพบุรีมีแหล่งน้ำจืดจำนวน 325 แห่ง พื้นที่รวม 90,556 ไร่