6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด 


ในจังหวัดลพบุรีมีแหล่งน้ำจืดจำนวน 325 แห่ง พื้นที่รวม 90,556 ไร่