6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในจังหวัดลพบุรีมีแหล่งน้ำจืดจำนวน 325 แห่ง พื้นที่รวม 90,556 ไร่