ทะเบียนข้อมูลการประมงสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (155)  คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (141) 3.จำนวน ทบ.3.. (134) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (122) 2.จำนวน ทบ.2.. (107) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (106) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (93) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (89) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (89) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (84) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (84) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (79) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (79) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (79) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (77) 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (76) 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563).. (74) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (70) 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด.. (69) กลุ่มแปรรูป.. (65)