15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง


15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 


จังหวัดลพบุรีมีจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 44 ราย