16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด


16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 


จังหวัดลพบุรีมีสัตว์น้ำที่สำคัญ

1.ปลานิล

2.ปลาตะเพียน

3.ปลาดุก