14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่  ถวายในหลวง"

ในจังหวัดลพบุรีมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี 2562 จำนวน  524 ราย