11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 


ในจังหวัลพบุรีมีตลาดที่ได้รับผลผลิตสัตว์น้ำ

1.ตลาดปลาชัยบาดาล