8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด 


เรือประมงพาณิชย์ จำนวน 0 ลำ

เรื่อประมงพื้นบ้าน จำนวน 0 ลำ